اضطراب

اضطراب

اضطراب نگرانی مداوم نسبت به خطرها(درونی یا بیرونی)، ناایمنی و یا تهدیدی است که فرد منبع آن را درک نمی کند و مبهم است. ما شاهد بروز اضطراب در بزرگسالان و حتی کودکان هستیم. اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ میکند.