شخصیت پارانوئید

شخصیت پارانوئید

باور ذهنی افراد دارای اختلال پارانوئید اینست که به هیچ کس اعتماد نکن و مراقب باش! مردان به مراتب بیشتر از زنان درگیر این اختلال هستند. همین گوش بزنگی و بدبینی برقراری ارتباطات عاطفی، شغلی، خانوادگی و اجتماعی را با آنها دشوار میکند.